http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/9gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/3gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/1gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/6gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/Ong-Noi-1gk-is-96.JPGlink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/01-1gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/02-1gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/03-1gk-is-96.jpglink
0 1 2 3 4 5 6 7

Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN TÀI SẢN THỪA KẾ
Họ và tên :...............................................................................................................
Sinh ngày:........./......../............................................................................................
Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu số :................................................ cấp ngày......./......./........tại ............................................................................................
Quốc tịch (đối với người nước ngoài): ...................................................................
Địa chỉ: ........................................................................................................

Tôi là người thừa kế theo ..............................  của ông/bà .............................  
.................................................................................................................................chết ngày ...../....../........ theo Giấy chứng tử số .................... do Uỷ ban nhân dân  ....................................................................................... cấp ngày ......./......../.........
    
Tài sản mà tôi được thừa kế là: ................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................


Nay tôi tự nguyện từ chối nhận tài sản nêu trên mà tôi được hưởng.

Tôi xin cam đoan những thông tin về nhân thân đã ghi trong văn bản này là đúng sự thật và việc từ chối nhận tài sản thừa kế này không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.
    
    Người từ chối nhận tài sản thừa kếLỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm nay, ngày.........tháng...........năm.........(bằng chữ ............................    ....)
tại trụ sở Văn phòng Công chứng Long Biên – Số 168 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
         Tôi                                                 , Công chứng viên, Văn phòng công chứng Long Biên, thành phố Hà Nội.

CÔNG CHỨNG:

- Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế này do ông/bà ...................................
...........................................................................................................................lập;

- Tại thời điểm công chứng, người từ chối nhận tài sản thừa kế có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

- Nội dung từ chối nhận tài sản thừa kế không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

- Người từ chối nhận tài sản thừa kế đã đọc Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong Văn bản và ký vào Văn bản này trước sự có mặt của tôi.

- Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế này được lập thành  .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........trang), giao cho người từ chối nhận tài sản thừa kế  ....................... bản chính; lưu tại Văn phòng Công chứng Long Biên 01 bản chính.

    Số công chứng .........., quyển số ...........

                                            VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG LONG BIÊN