http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/9gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/3gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/1gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/6gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/Ong-Noi-1gk-is-96.JPGlink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/01-1gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/02-1gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/03-1gk-is-96.jpglink
0 1 2 3 4 5 6 7

Hợp đồng ủy quyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


HỢP ĐỒNG UỶ QUYỀNBên uỷ quyền (sau đây gọi là bên A):

Ông/Bà:........................................................................................................
Sinh ngày:........./......../.............................................................................
Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số :.................................................. cấp ngày......./......./........tại ............................................................................................
Quốc tịch (đối với người nước ngoài): ............................................................
Địa chỉ : ................................................................................................ .......

Bên được uỷ quyền (sau đây gọi là bên B):

Ông/Bà:.......................................................................................................
Sinh ngày:........./......../...................................................................................
Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số :.................................................. cấp ngày......./......./........tại ....................................................................................
Quốc tịch (đối với người nước ngoài): ..........................................................
Địa chỉ: ................................................................................................ .......
    
Bằng Hợp đồng này, bên A uỷ quyền cho bên B theo những thoả thuận sau đây


ĐIỀU 1
PHẠM VI UỶ QUYỀN


...........................................................................................................................
.........................................................................................................................
........................................................................................................................
...........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
........................................................................................................................
.........................................................................................................................
........................................................................................................................
.........................................................................................................................
........................................................................................................................
......................................................................................................................
........................................................................................................................
.......................................................................................................................

ĐIỀU 2
THỜI HẠN UỶ QUYỀN


Thời hạn uỷ quyền là ................................ kể từ ngày ....../...../.........

ĐIỀU 3
NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A


1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:
- Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để bên B thực hiện công việc;
- Chịu trách nhiệm về cam kết do bên B thực hiện trong phạm vi uỷ quyền;
- Thanh toán chi phí hợp lý mà bên B đã bỏ ra để thực hiện công việc được uỷ quyền và trả thù lao cho bên B với số tiền là ............................ (nếu có);
    - Chịu trách nhiệm nộp lệ phí công chứng Hợp đồng uỷ quyền này.
    
2. Bên A có các quyền sau đây:
    - Yêu cầu bên B thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc thuộc phạm vi uỷ quyền nêu trên;
    - Yêu cầu bên B giao lại tài sản, lợi ích thu được từ việc thực hiện công việc được uỷ quyền, nếu không có thoả thuận khác;
- Được bồi thường thiệt hại, nếu bên B vi phạm các nghĩa vụ đã thoả thuận.

    
ĐIỀU 4
NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B


1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:
- Thực hiện công việc theo uỷ quyền và báo cho bên A về việc thực hiện công việc đó;
- Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện uỷ quyền về thời hạn, phạm vi uỷ quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi uỷ quyền;    
- Bảo quản, giữ gìn tài liệu, phương tiện đã được giao để thực hiện việc uỷ quyền;
- Giao cho bên A tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện uỷ quyền theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật.     
    
2. Bên B có các quyền sau:
    - Yêu cầu bên A cung cấp thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết để thực hiện công việc được uỷ quyền;
    - Được thanh toán các chi phí hợp lý để thực hiện các việc được uỷ quyền và được nhận thù lao như đã thoả thuận.  

ĐIỀU 5
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN


Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Những thông tin đã ghi trong Hợp đồng này lµ ®óng sù thËt;

2. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU .......

...............................................................................................................

.................................................................................................................

ĐIỀU .......
ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG


Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.
        
        
              Bên A                                                                                                                 Bên B


 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊNHôm nay, ngày.........tháng...........năm.........(bằng chữ .........................)
tại trụ sở Văn phòng Công chứng Long Biên – Số 168 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận long Biên, thành phố Hà Nội.
Tôi ........................................., Công chứng viên, Văn phòng công chứng Long Biên, thành phố Hà Nội.

CÔNG CHỨNG:


- Hợp đồng uỷ quyền được giao kết giữa bên A là
........................................................................................................................... và bên B là …….................................................................……...................; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;
    
    - Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;
    
    - Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

    - Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

- Hợp đồng này được làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........trang), giao cho:
    + Bên A ...... bản chính;
    + Bên B ....... bản chính;
    Lưu tại Văn phòng Công chứng Long Biên  01 bản chính.

    Số................................, quyển số .................

                                             VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG LONG BIÊN