http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/9gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/3gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/1gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/6gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/Ong-Noi-1gk-is-96.JPGlink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/01-1gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/02-1gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/03-1gk-is-96.jpglink
0 1 2 3 4 5 6 7

Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


HỢP ĐỒNG GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤTBên góp vốn (sau đây gọi là bên A):
Họ và tên :...............................................................................................................
Sinh ngày:........./......../............................................................................................
Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu số :................................................ cấp ngày......./......./........tại ............................................................................................
Quốc tịch (đối với người nước ngoài): ...................................................................
Địa chỉ: ........................................................................................................

Bên nhận góp vốn (sau đây gọi là bên B):
Họ và tên :...............................................................................................................
Sinh ngày:........./......../............................................................................................
Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu số :................................................ cấp ngày......./......./........tại ............................................................................................
Quốc tịch (đối với người nước ngoài): ...................................................................
Địa chỉ: ........................................................................................................

Các bên đồng ý thực hiện việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo các thoả thuận sau đây :

ĐIỀU 1
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT GÓP VỐN


Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo  ..........................................
.....................................................................................................................................,
cụ thể như sau:

- Thửa đất số: ...................................................
- Tờ bản đồ số:..................................................
- Địa chỉ thửa đất: ...........................................................................................
- Diện tích: ............................... m2 (bằng chữ: ..............................................)
- Hình thức sử dụng:
        + Sử dụng riêng: ..................................... m2
        + Sử dụng chung: .................................... m2
- Mục đích sử dụng:..........................................
- Thời hạn sử dụng:...........................................
- Nguồn gốc sử dụng:.......................................

Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ..................................................
.....................................................................................................................................

 ĐIỀU 2
 GIÁ TRỊ  GÓP VỐN


Giá trị quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: ................................................................. đồng
(bằng chữ:...................................................................................đồng Việt Nam)


ĐIỀU 3
THỜI HẠN GÓP VỐN


Thời hạn góp vốn bằng quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: ............................... kể từ ngày ......./......../..........


ĐIỀU 4
MỤC ĐÍCH GÓP VỐN


Mục đích góp vốn bằng quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này  là: .................................................................................................................................ĐIỀU 5
VIỆC ĐĂNG KÝ GÓP VỐN VÀ NỘP LỆ PHÍ


1. Việc đăng ký góp vốn tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật do bên ..... chịu trách nhiệm thực hiện.

2. Lệ phí liên quan đến việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo Hợp đồng này do bên ......................... chịu trách nhiệm nộp.


ĐIỀU 6
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

   
    Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.


  ĐIỀU 7
 CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN


1. Bên A cam đoan:
1.1. Những thông tin về nhân thân, thửa đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
1.2. Thửa đất thuộc trường hợp được góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;
1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:
a) Thửa đất không có tranh chấp;
b) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;
1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

2. Bên B cam đoan:
2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất;
2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;
2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.


ĐIỀU .......

....................................................................................................................

.....................................................................................................................

ĐIỀU .......
ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG


Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.
        
        
             Bên A                                                                                                              Bên BLỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊNHôm nay, ngày.........tháng...........năm.........(bằng chữ ............................    ....)
tại trụ sở Văn phòng Công chứng Long Biên – số 168 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên,  thành phố Hà Nội.
 Tôi ........................................., Công chứng viên, Văn phòng công chứng Long Biên, thành phố Hà Nội.


CÔNG CHỨNG:


- Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất được giao kết giữa bên A là ...................................................................................................................................... và bên B là …….................................................................……..............................; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;
    
    - Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;
    
    - Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

- Hợp đồng này được làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........trang), giao cho:
    + Bên A ...... bản chính;
    + Bên B ....... bản chính;
    Lưu tại Văn phòng Công chứng  Long Biên một bản chính.

    Số................................, quyển số ................

                                                      VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG LONG BIÊN