http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/9gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/3gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/1gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/6gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/Ong-Noi-1gk-is-96.JPGlink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/01-1gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/02-1gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/03-1gk-is-96.jpglink
0 1 2 3 4 5 6 7

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT    

Bên chuyển nhượng (sau đây gọi là bên A):

Họ và tên :...............................................................................................................
Sinh ngày:........./......../............................................................................................
Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu số :................................................ cấp ngày......./......./........tại ............................................................................................
Quốc tịch (đối với người nước ngoài): ...................................................................
Hộ khẩu thường trú: ...............................................................................................

Bên nhận chuyển nhượng (sau đây gọi là bên B):

Họ và tên :...............................................................................................................
Sinh ngày:........./......../............................................................................................
Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu số :................................................ cấp ngày......./......./........tại ............................................................................................
Quốc tịch (đối với người nước ngoài): ...................................................................
Hộ khẩu thường trú: ..............................................................................................

Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo các thoả thuận sau đây:


ĐIỀU 1
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI  SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
CHUYỂN NHƯỢNG1. Quyền sử dụng đất
Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo  ......................................
...........................................................................................................................,
cụ thể như sau:

- Thửa đất số: ...................................................
- Tờ bản đồ số:..................................................
- Địa chỉ thửa đất: ...........................................................................................
- Diện tích: ............................... m2 (bằng chữ: ..............................................)
- Hình thức sử dụng:
        + Sử dụng riêng: ..................................... m2
        + Sử dụng chung: .................................... m2
- Mục đích sử dụng:..........................................
- Thời hạn sử dụng:...........................................
- Nguồn gốc sử dụng:........................................

Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): .............................................
.................................................................................................................................

2. Tài sản gắn liền với đất là:....................................................................................

...........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản có: ...............................................................
............................................................................................................................


ĐIỀU 2
GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN


1. Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là:..........................................................................đồng
(bằng chữ:.....................................................................................đồng Việt Nam).

2. Phương thức thanh toán: ............................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Việc thanh toán số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.


ĐIỀU 3
 VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT,  
ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT


1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng với giấy tờ về quyền sử dụng đất, giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên B vào thời điểm ............................................
    
2. Bên B có nghĩa vụ thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất, đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.


ĐIỀU 4
TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ


Thuế, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng này do bên ..................... chịu trách nhiệm nộp.


ĐIỀU 5
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG


Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.


ĐIỀU 6
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN


Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Bên A cam đoan:
1.1. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất và tài sản gắn liền với đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
1.2. Thửa đất thuộc trường hợp được chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;
1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:
a) Thửa đất và tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp;
b) Quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;
1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
2. Bên B cam đoan:
2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;
2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;
2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU .......
.............................................................................................

............................................................................................

ĐIỀU .......
ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG


Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.
        
        
             Bên A                                                                                                                      Bên B

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN


Hôm nay, ngày.........tháng...........năm.........(bằng chữ ..........................    ....)
tại trụ sở Văn phòng Công chứng Long Biên – số 168 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
Tôi                                               , Công chứng viên,Văn phòng công chứng Long Biên, thành phố Hà Nội.

CÔNG CHỨNG:


- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được giao kết giữa bên A là ............................................................................ và bên B là.....……................................................................……..............................;
các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;
    
    - Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;
    
    - Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

- Hợp đồng này được làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........trang), giao cho:
    + Bên A ...... bản chính;
    + Bên B ....... bản chính;
    Lưu tại Văn phòng Công chứng Long Biên, thành phố Hà Nội một bản chính.

    Số................................, quyển số ................

                                                 VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG LONG BIÊN