http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/9gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/3gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/1gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/6gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/Ong-Noi-1gk-is-96.JPGlink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/01-1gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/02-1gk-is-96.jpglink
http://congchunglongbienhanoi.vn/modules/mod_image_show_gk4/cache/03-1gk-is-96.jpglink
0 1 2 3 4 5 6 7

Mẫu tờ khai

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

TỜ KHAI

 (Lập: Hợp đồng, văn bản công chứng)

Họ và tên người khai:…………………………………………Điện thoại………….………

CMND số: …………………...do…………… …………..………cấp ngày……………....

HKTT…………………………………………………………………………………...............

Người nộp lệ phí công chứng: ………………………………………………………….

Tên hợp đồng/văn bản (1):.…………………………………………………………………

Địa chỉ nhà/đất……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Diện tích……………………… Riêng……………………….Chung………………………

Giấy chứng nhận về tài sản số: ………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Giá (2):…………………………………………………….. …………………..……………

Bên nộp thuế TN cá nhân …………………….Bên nộp lệ phí trước bạ …………………...

Nội dung (3):…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

                                                          Hà Nội, ngày…..…. .tháng…..….năm 20…….

                                                          Người khai hoặc người tham gia giao dịch ký